Vi har fokus på
värderingar.

Låt oss berätta varför.
Läs mer
Välkommen till Point of Value

Värderingar utgör kärnan i vem vi är,
för både individer och organisationer.

Värderingar syns inte men de påverkar våra dagliga beslut och aktiviteter. I framgångsrika organisationer är verksamhetens och medarbetarnas värderingar samstämmiga. Det kallas värderingskongruens

Med vårt verktyg och metod kan du stödja både individer och grupper att öka insikten om sina personliga värderingar vilket ökar medarbetarnas motivation, förbättrar arbetsmiljön och ökar effektiviteten i hela verksamheten.

För att nå värderingskongruens behöver man jobba med både Individen, Gruppen och Organisationen.

Individen.

Insikt och kunskap om våra egna värderingar gör det lättare att prioritera och ta beslut. Det är också avgörande för ledares trovärdighet.

Läs mer

Gruppen.

För att uppnå kongruens mellan individ och verksamhet behövs ett mellanliggande, nödvändigt steg. Det steget handlar om tillit och kommunikation och det börjar i gruppen, dvs teamet.

Läs mer

Organisationen.

Organis-ationen.

En värderingsdriven organisation värdesätter och möjliggör för medarbetarna att koppla sina personliga värderingar och drivkrafter till organisationens syfte.

Läs mer
Vad vi gör

Vad handlar värderings-
kongruens om?

För en organisation handlar värderingskongruens om hur väl de personliga och organisatoriska värderingarna överensstämmer. På ett personligt plan handlar värderingskongruens om hur vi vill leva vårt liv och hur vi i själva verket lever livet.

En förutsättning för stark värderingskongruens är att vi har klarhet och förståelse både för våra egna och organisationens värderingar. När det finns stora skillnader mellan våra personliga värderingar och organisationens värderingar, resulterar detta i attityder och prioriteringar som påverkar motivation och resultat negativt. Det leder till missnöje, stress och hög personalomsättning med högre direkta och indirekta kostnader som följd.

Värderingskongruens kan mätas och en sådan mätning visar också på var i organisationen initiativ kan tas för att öka kongruensen.

Mått på värderingskongruens kan till exempel användas vid rekrytering. Hur väl stämmer organisationsvärderingarna och den sökandens personliga värderingar ihop?

Läs mer

Kongruens & inkongruens.

Målet är att skapa samstämmighet mellan individen, gruppen och organisationen.

Value.Online

Vårt interaktiva verktyg.

Det första steget mot värderingskongruens.

Att förstå egna värderingar är ett första steg mot värderingskongruens. Vi erbjuder ett modernt, interaktivt verktyg för att rangordna personliga värderingar på webben: Value.Online.

Value.Online är ingen test eller analys. Du rangordnar helt enkelt vad som är viktigt för dig och detta genererar en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna för dig just nu.

Rangordningen är det första steget i vår Value Basic Process för att öka insikten om personliga värderingar. Steg 2 är Kartlägg och steg 3 är Agera.

Läs mer om Value.Online och Value Basic Process
Point of Value - Vårt interaktiva verktyg.

1.

Rangordna

Rangordningen består av 128 värderingar och tar ca 30 minuter att göra.

2.

Kartlägg

Kartlägg kärnvärderingarna för ökad insikt och förståelse.

3.

Agera

Agera för att öka kongruensen på både ett personligt plan och i relationen person-organisation.

Läs mer
TJÄNSTER

Våra tjänster.

Vår värderingsprocess Value Basic Process utgör grunden för alla våra tjänster. Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan skräddarsy ett upplägg som passar dig och din organisation.

Läs mer om våra tjänster

Organisationens värderingar & kultur.

Vi har processen för att medvetet skapa en organisationskultur som stödjer verksamhetens syfte, strategier och mål.

Läs mer

Den värderingsdrivna styrelsen.

Ge din styrelse rätt förutsättningar för att leda en värderingsdriven organisation.

Läs mer

Culture Due Diligence.

Hur kan man medvetet skapa en ny organisationskultur vid tex sammanslagningar?

Läs mer

Personlig utveckling & coaching.

Utgå från dina personliga värderingar för att utveckla ditt ledarskap.

Läs mer

Flygande start för nya team & projekt.

Ge det nya teamet rätt förutsättningar att lyckas.

Läs mer

Rekrytera rätt.

Hur vet du att de som söker tjänsten har värderingar som stämmer överens med organisationens?

Läs mer
Fördelar med värderingar

Varför jobba med värderingar?

Forskning visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan man dessutom hitta samstämmighet mellan de egna värderingarna och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

Point of Value - Ökat engagemang och motivation i organisationen.

Ökat engagemang & motivation i organisationen.

Point of Value - Lättare att prioritera och ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Lättare att prioritera & ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Point of Value - En organisations-kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

En organisations-
kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

Point of Value - Lägre personalomsättning.

Lägre personalomsättning.

Point of Value - Ett bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Point of Value - Mer hälsosam arbetsmiljö.

Mer hälsosam arbetsmiljö.

blogg

Våra senaste uppdateringar & nyheter.

Våra kunder och samarbetspartners arbetar med värderingar på många olika sätt och i många skilda sammanhang. I artikelserien Value Stories delar de med sig av sina berättelser i intervjuer av Kristin Grímsdóttir och Evalisa Forshell.

Value Stories

Skurups folkhögskola satsar på värderingsarbete i hela organisationen – från elever till högsta ledningen

På Skurups Folkhögskola har både personal, styrelse och kursdeltagare arbetat med värderingsfrågor utifrån Point of Values metod och verktyg sedan 2018. Nu har man beslutat att satsa ytterligare på värderingsarbetet då man har utmaningar med inkludering och trakasserier. Vi träffar skolans rektor Arvid Gisby för ett samtal om vad detta betyder för folkhögskolan och vad man har lärt sig så här långt.

Läs mer
Events

Workshop 18 Oct in Cambridge, UK: What is Values Congruence?

Only a few seats left! Learn how to work with Values Congruence for individuals and teams in a collaborative workshop lead by Jane Cox and Bobby Forshell. Friday 18 October 9.30 – 4.30 in Cambridge, UK.

Läs mer
Se alla inlägg
Lär dig värderingsarbete

Utbildningar.

Med vår utbildning får du rätt verktyg och fördjupade kunskaper i att leda och facilitera andras värderingsarbete.

Som certifierad får du tillgång till vårt digitala verktyg Value.Online. Du ingår också i ett nätverk av internationella facilitatorer och får ta del av de erfarenheter och nyheter som utbyts via nyhetsbrev, workshops och användarkonferenser.

Läs mer
Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ta del av artiklar, forskning, event och tips om värderingar. Kommer ca 6 per år.

Tack! Du är nu registrerad!
Obs! Något gick fel!