“Culture eats strategy for breakfast”

– Peter Drücker

Vi har verktyget och metoden för att göra din organisationskultur till en strategisk fördel.

Framgångsrika organisationer jobbar aktivt med sin kultur och ser till att verksamhetens och medarbetarnas värderingar är samstämmiga. Vi kallar det värderingskongruens.

Vi arbetar systematiskt med att:

  • Synliggöra samtliga medarbetares drivkrafter och värderingar.
  • Säkerställa kongruens mellan medarbetarnas och verksamhetens värderingar.
  • Mäta och följa upp effekten av värderingsarbetet.

Läs mer