Värderingar är kärnan

i både individen och organisationen

Värderingar är inte synliga, men påverkar våra dagliga beslut och aktiviteter. I framgångsrika organisationer ligger organisationens värderingar och de anställdas värderingar i linje med varandra. Detta kallas värderingskongruens. Med vårt verktyg och vår metod kan du stödja individer och medlemmar i team och organisationer med att få mer klarhet kring sina personliga värderingar. Detta bidrar till ökad motivation, förbättrad arbetsmiljö och ökad effektivitet för hela verksamheten. För att uppnå värderingskongruens behöver man arbeta både med individen och organisationen.

Normativa versus personliga värderingar

Vi har valt att särskilja mellan normativa och personliga värderingar.

Normativa värderingar är de regler och överenskommelser vi har inom familjen och samhället, medan personliga värderingar berättar vad som är viktigt för oss, vad som driver oss och vad vi drömmer om. Dessa personliga värderingar förändras och utvecklas under hela livet.

Värderingskongruens – när värderingar stämmer

Incongruence

 Värderingskongruens är ett viktigt och mätbart begrepp. På ett personligt plan innebär värderingskongruens att de värderingar som är viktigast för dig stämmer överens med hur du lever ditt liv. För organisationer innebär värderingskongruens att det finns en synergieffekt mellan våra personliga värderingar och organisationens värderingar.

Självklart måste vi förstå både våra personliga värderingar och organisationens för att värderingskongruens ska uppnås. En stor skillnad mellan våra personliga värderingar och organisationens värderingar kan leda till att attityder och prioriteringar som påverkar motivation leder till negativa resultat. Människor kan bli olyckliga och stressade och personalomsättningen kan öka, och det kan också få andra direkta och indirekta kostnader.

Men värderingskongruens kan mätas, och data tyder på att organisationer kan öka värderingskongruensen. Till exempel kan värderingskongruens mätas under rekryteringen. Hur väl stämmer organisationens värderingar och sökandes personliga värderingar överens? Att veta detta från början är mycket användbart för att hitta rätt matchning för teamet, oavsett om man siktar på så kallad cultural fit eller cultural add.

IMG_0495

Metoder för mäta

Flera studier visar att personer som har insikt och kunskap om sina egna personliga värderingar är mer engagerade och motiverade både i sitt privatliv och på jobbet. Om de också kan hitta samstämmighet mellan sina personliga värderingar och arbetsplatsen är effekten ännu större, och stress och ångest associerade med arbetet minskar. 

Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens värderingar uppfattas som mer trovärdiga och har lättare att fatta bra beslut. I vår analys av engagemang kopplat till värderingar utgår vi från Posner & Schmidt’s forskning och mätningsmetoder. 

Som du kan se i diagrammet till höger ökar en individs engagemang på arbetsplatsen (på en skala från 1 till 7) i förhållande till deras insikt om sina personliga värderingar. Att bara ha insikt i organisationens värderingar men ingen klarhet i sina personliga värderingar har ingen effekt.

Vill du veta mer?

“Point of Value – En introduktion” är en publikation för dig som är intresserad av värderingar och av hur vårt verktyg Value.Online fungerar.

Untitled_Artwork-3 2

Individual
values

People with insights and knowledge of their own personal values are more committed and motivated – both in their private life and at work. Suppose you can also find harmony and alignment between your own values
and the values in your workplace. In that case, the effect is even more significant on the commitment. Stress and anxiety associated with your work are reduced.

Leaders who have insight into their personal values and the organisations are perceived to be more credible and find it easier to make decisions.
Untitled_Artwork 10

Team
values

Team culture is the expected behaviors and priorities that the team stands for and promotes. Teams are key building blocks in achieving value harmony between the individual and the organization.

In a team where the individual feels comfortable and aligned, they have the opportunity to practice their values. This creates meaning and inner motivation. But when team values fall out of alignment, everything suffers. People hate their work, staff retention suffers, and team productivity plummets.

Untitled_Artwork-2 2

Organisational values

Organisations, big and small, are made of smaller teams with their own sets of values. But the values of the wider organization plays a crucial role in aligning these teams together to produce a harmonious whole.

In a value-driven organizational culture, transition and changes are natural since everyone knows what to do and why. When people can identify with the organization’s purpose and culture, their motivation contributes to higher commitment and productivity.

About individual values

People with insights and knowledge of their own personal values ​​are more committed and motivated – both in their private life and at work.* Suppose you can also find harmony and alignment between your own values ​​and the values in your workplace. In that case, the effect is even more significant on the commitment. Stress and anxiety associated with your work are reduced.

[Anecdote about personal values mismatch TK.]

Leaders who have insight into their personal values and the organizations are perceived to be more credible and find it easier to make decisions.** That is the reason why value congruence always begins with the Individual.

* Citation needed
** Citation needed

About team values

Team culture is the expected behaviors and priorities that the team stands for and promotes. Teams are key building blocks in achieving value harmony between the individual and the organization.

In a team where the individual feels comfortable and aligned, they have the opportunity to practice their values. This creates meaning and inner motivation. But when team values fall out of alignment, everything suffers. People hate their work, staff retention suffers, and team productivity plummets.

About organizational values

Organizations, big and small, are made of smaller teams with their own sets of values. But the values of the wider organization plays a crucial role in aligning these teams together to produce a harmonious whole.

In a value-driven organizational culture, transition and changes are natural since everyone knows what to do and why. When people can identify with the organization’s purpose and culture, their motivation contributes to higher commitment and productivity.

When organizations are not aligned, it can often result in a culture where teams feel like they compete adversarially. And it makes it harder to get anything meaningful done outside of your team or department.