Untitled_Artwork-2 2

Value.Organisation

Att definiera organisationsvärden som betyder något

Processen går ut på att samla in synpunkter från ett antal viktiga externa och interna intressenter. Genom intervjuer och storytelling bidrar deras synpunkter till en uppsättning vägledande värderingar/principer som organisationen sedan kan använda som riktlinjer.

Deras externa perspektiv etablerar riktlinjer standard att arbeta efter i alla interaktioner, att vara stolt över och att kunna hållas ansvarig för.

Denna process av samskapande kan också sporra intressenter och team. Alla inkluderas, alla röster hörs och det finns en vilja för att ta ansvar för sitt eget beteende.

Vem är Value.Org för?

  • OD-konsulenter
  • chefer
  • team-coacher
  • HR-personal
  • etc.

Tillvägagångssätt

  • Genom en kort 10-minuter lång intervjuprocess samlas nyckelord från utvalda interna och externa aktörer.
  • Dessa ord laddas in i vårt Value.Online-system innan ledningen rangordnar värderingsorden.
  • När rangordningen är klar skapar systemet en topplista baserad på allas input. Ledningen kommer sedan under en faciliterad workshop överens om de 4–5 högst prioriterade värderingsorden. 

 

Efter en Value.Organisation-process finns det möjlighet för organisationen att lägga till sin personliga mening i de överenskomna värderingsorden genom att använda Value.Team för att stärka motivation och prestation.

Ett annat möjligt resultat är en översyn av företagets självbild. Är vi och agerar vi på det sätt vi avser? Eller finns det skillnader som hindrar oss från att utveckla vår företagskultur i önskad riktning?