Vi har lösningar för alla nivåer

Nedan hittar du tre exempel på sätt att arbeta med våra tre grundläggande processer – Value.Individual, Value.Team och Value.Organisation – som kan ge dig en uppfattning om hur det fungerar. Alla tre kan anpassas till dina behov både i omfattning och tid. Det enda du behöver göra är att kontakta en facilitator som du kan arbeta med och rådfråga.

Value.Individual

En resa mot tydlighet, självförtroende och trovärdighet

Den individuella resan omfattar tre 2-timmar långa sessioner som kan genomföras ansikte mot ansikte eller online. Den kan vara fristående eller fungera som startpunkt för en längre utvecklingsprocess. Denna helt erfarenhetsbaserade process fördjupar din förståelse för och insikt om dina personliga värderingar – vad som verkligen är viktigt för dig just nu och varför.

Value.Individual sessions

Value.Team

Uppnå gruppharmoni och motivation

Team gör ofta misstaget att skapa gemensamma regler utan att känna till varandras värderingar, och klargör inte vad dessa regler innebär. Vi vänder på den processen. Vi har en välbeprövad steg-för-steg-process för att arbeta med lag och organisationer. 

Vår teamprocess börjar med Value.Individual, då vi arbetar i mindre grupper. Nästa steg är att rangordna teamets värderingar, delade prioriteringar och beteenden baserat på teamets uppgifter och mål. 

Efter att ha samtalat om vad dessa värderingar betyder och hur de manifesterar sig i dagligt beteende kommer man slutligen överens om 3–5 gemensamma värderingar.

För att uppnå överensstämmelse av värden mellan individer och organisationer krävs ofta en medlande länk.

När vi skapar en teamkultur tillsammans utvecklas och stärks samstämmighet i våra och gruppens värderingar. Kultur är ett levande fenomen. Ändrade omständigheter, antingen utanför organisationen såsom marknadsfluktuationer eller konkurrenters agerande, eller inom lag/organisation så som lagmedlemmar som ansluter sig eller lämnar, kan bidra till ett behov av justering och anpassning av prioriterade värden och beteenden.

 

Den individuella processen är steg 1 i vår Value.Team-process, eftersom vi tror att varje medlem i ett team gynnas av självinsikt kring personliga värderingar för att kunna ta steget vidare till en givande diskussion om teamets värderingar.

Genom att upprepa delar av steg 2 i lagprocessen när det sker en större förändring internt eller i affärsmiljön blir det lättare att utveckla och upprätthålla en hälsosam lagkultur i synk med nya förhållanden. Detta är vad vi kallar dynamisk värderingskongruens.

Value.Team sessions

Value.Organisation

Definiera och engagera dig i organisationsvärderingar som betyder något

Översikt av tillvägagångssätt

Genom korta, individuella tiominutersintervjuver samlar vi ihop nyckelord som representerar arbetsprinciper från utvalda externa intressenter. Dessa ord laddas sedan in i vårt Value.Online-system så att företagsledningen kan rangordna orden efter vikt.

När rangordningen är klar kommer systemet att skapa en lista över de högsta värderingarna i prioriteringsordning. I en handledd workshop kommer ledningen sedan gemensamt att förhandla fram de 3–5 högst prioriterade värderingsorden som kommer att påverka hur de vill leva och bete sig gentemot alla sina intressenter.

Denna utifrån-in-process av samskapande kan också galvanisera intressenter och team. Alla röster hörs och transparens kring beteendemässig ansvarsskyldighet upprätthålls. Man kan också ge feedback till resten av organisationen för att sluta cirkeln.

Value.Organisation sessions

En påföljande Value.Team-facilitering förankrar värderingarna i hela organisationen. Det finns en möjlighet till uppföljning – steg 4 – för den bredare organisationen att förena sina personliga värderingar med de överenskomna värderingsorden med hjälp av Value.Team. Det är då motivation och prestation ökar som mest.
En annan möjlig användning av processen är som genomgång av företagets självbild. Är vi och agerar vi på det sätt som vi hävdar att vi gör? Eller finns det en diskrepans som ger oss möjlighet att utveckla vår önskade företagskultur?

One Day to Value Congruence for Teams

How does it work?

We have a well-proven workshop process for working with teams and organisations. But every workshop is unique, so we look at the needs and circumstances of each organisation and can customize the process as needed.

What happens before the workshop?

  • We meet with the participants to present the process and answer questions. This takes about 30 minutes.
  • Participants rank their personal values using our Value.Online system. We do this about a week before your workshop.
IMG_0495
IMG_0496

How does the workshop day work?

  • In groups of three, we develop mapping and insight into personal values.
  • Individuals present on how they prefer to work in groups and what relationships and roles they’re comfortable with.
  • We rank the group’s shared priorities and behaviors based on the group’s assignments and goals. We then discuss and decide on 3–5 values that should be guiding the team’s actions.
  • We discuss and strategize how they should be implemented and followed up in everyday actions.

What is the follow-up?

A few months after the workshop, we have 2–3 hours with the team and make a new ranking of the common values. This lets us coach and offers tips and suggestions to work more effectively and address any issues.

Background

Teams often make a mistake from the beginning. They create rules for the group before knowing each other’s values or clearly articulating what these rules mean.

We reverse that process.

A prerequisite for the team to successfully agree on norms that everyone commits to and promotes for new employees and customers is to start with the group as individuals. Only when each individual has insight into and can convey their personal values and motivations to the group can the journey towards congruence begin.

The concept of value congruence means that the values of the employees and the organisation are consistent in a group and organisational context. Value congruence is the prerequisite for creating a collaborative culture in the workplace or in the association and is the key to increased motivation, a better work environment and an efficient business.

Value.Organisation – defining normative values

    Approach overview

  • Through a short 10-minute individual interview process, keywords representing “working principles” is canvased from pre-selected internal and external stakeholders.
  • These words are loaded into our Value.Online value ranking system before the management members in question rank the words in order of importance.
  • Once the ranking is complete, the system will create a top list, in order of collective popularity. The management in question will then collectively negotiate, in a facilitated workshop, their top 4–5 priority value words to live by in serving their customers.


Feedback to the broader organisation can follow to close the loop.

 

There is a follow-up opportunity for the wider organisation to overlay their personal meaning into the agreed value words using Value.Team. This is where motivation and performance lie.

Another possible outcome of this process is a review of the company’s self-image. Are we being and acting in the way we claim that we are? Or is there a gap that enables us to develop our corporate culture in the desired direction?

The process: an overview

Everything we do is based on three steps: Rank, Map and Act. The process is easy to apply and adapt to your needs, whether about significant organizational changes or personal development.